פרטיות

הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות באתר יישמרו במאגר המידע של המכון, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב – 1982.

 

המשתמש רשאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש למחוקו מהמאגר. אם ברצונו לעשות זאת עליו לפנות לרכזת התכנית, מייל halutz@democratic.co.il

על מנת לעשות שימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר, מובהר בזאת כי האתר שומר ואוסף באופן אוטומטי מידע אודות המחשבים ו/או מכשירי קצה של המשתמשים והפעולות שהם מבצעים באתר. השימוש במידע הנ”ל יעשה על פי דין. מוסכם ומובהר, כי האתר עשוי להשתמש במידע שנאסף כדי לספק את השירותים הנדרשים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 

המשתמש מתיר בזאת למכון לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לצורך ביצוע הפעולות הבאות – יצירת קשר עימו ; שליחת דואר אלקטרוני הכולל עדכונים לגבי האתר ו/או רישום לאתר ו/או פרטים רלבנטיים אחרים לגבי האתר. המכון יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לכלול גם חומר פרסומי בהודעות אלו; לשלוח newsletter למשתמש אשר הסכים מעת לעת לקבל מהדורות אלו;  שליחת חומר שיווקי פרסומי; העברת פרטיו למשרד החינוך לצורך זכאות וקבלת הגמול, ככל שיאושר על ידי משרד החינוך;

 

המשתמש יהיה רשאי לבקש, בכל עת, להסירו מרשימת התפוצה של המכון ולהפסיק לקבל חומר שיווקי במתן הודעה לרכזת התכנית, כתובת מייל  halutz@democratic.co.il

המכון מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או להעביר ו/או למסור לכל צד שלישי שהוא את פרטי המשתמש כפי שמולאו באתר. על אף האמור, המכון שומר את הזכות לגלות את הפרטים וכל מידע אחר הנוגע לשימוש שעשה משתמש בשירות, בהתאם להוראות בית משפט ו/או רשות מוסמכת ו/או במסגרת הליכים משפטיים ככל שיהיו בין המכון לבין המשתמש ו/או במקרה של הפרת הוראות תקנון זה.

 

אחריות

האחריות בגין השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

 

השרות מוצע כמות שהוא, “As Is”, והמכון לא יישא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמש, לתכונותיו, יכולותיו, או מגבלותיו לגבי המשתמש.

 

המכון עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המכון נוטל אחריות.

 

המכון לא יישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

 

המכון איננו אחראי לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר, ולא יישא בכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב השימוש בשירותים השונים.

 

המכון מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, המכון אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתי המכון יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשביו. העושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכון לגבי כל נזק שיגרם לו ככל שייגרם כתוצאה מאבטחת האתר.

 

המכון אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המכון, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המכון או מי מספקיו.

 

המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המכון על פי דין.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

המכון שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

 

לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

המכון רשאי להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.

זכויות קנין רוחני וקישורים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של המכון ו/או של צד שלישי, שנתן למכון רשות שימוש.

 

אין להעתיק, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים ללא קבלת הסכמת המכון מראש ובכתב לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית.

 

יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 

המכון עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכות יוצרים ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה כל מאמץ לתקנה.

 

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר, לאתרים חיצונים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על התכנים שבהם או שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם הינם באחריות המשתמש ובהתאם לתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מהוראות תקנון זה.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את המכון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

דין ומקום שיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאיו הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל ענין הנוגע לשימוש באתר ותנאיו נתונה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

אנו מאחלים לך שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

 

ט.ל.ח

קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש