תנאי שימוש

 

המכון לחינוך דמוקרטי – חינוך וחברה (ע”ר) (להלן – “המכון“) פיתח והקים את תכנית חלוץ חינוכי (להלן – “התכנית“), המאתרת ומכשירה אנשי חינוך איכותיים לניהול ולתפקידי מנהיגות בבתי ספר בפריפריה החברתית גיאוגרפית בישראל.

 

במסגרת התכנית מוצעים מגוון אירועי למידה בתחומים שונים ובתצורות למידה שונות. על כל משתתף בתכנית להרכיב 30 שעות למידה מתוך המגוון המוצע באתר ואשר בגינן יהיה זכאי לקבל גמול ממשרד החינוך.

 

השימוש באתר ו/או רישום לקורסים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים הבאים שיפורטו להלן, על כן אנא הקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

 

המכון יהיה רשאי בכל עת לשנות את תנאי השימוש, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

 

הרישום לקורסים

 

הרישום לקורסים טעון הרשמה באתר.

 

במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות, מספר תעודת זהות וכו’. המשתמש יצור חשבון משתמש וסיסמא אישית לאתר. המשמש הינו אחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים לא ניתן יהיה להירשם וליהנות מהשירותים המוצעים באתר.

 

המשתמש מתחייב כי הפרטים האישיים שימסור באתר הינם נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים.

 

חל איסור לעשות שימוש בפרטיים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות אחר. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

ההשתתפות בקורסים השונים הינה בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי ודרישות כל קורס וקורס.

 

על המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית לוודא טרם הרשמתו את התאמתו לקורס. ניתן לקבל פרטים על הקורס הן באתר והן במפגשים עם מנחת התכנית בבית הספר.

 

תנאי הכרחי לפתיחת הקורס הוא הרשמתם של מינימום משתתפים כפי שיקבע מראש בהתאם לקורס.

 

באחריות המשתמש לבדוק אל מול משרד החינוך את הגמול לו הוא יהיה זכאי לקבל בגין 30 שעות למידה . למניעת ספקות, מובהר בזאת, כי כל ההתנהלות בכל הנוגע לגמול היא באחריותו הבלעדית של המשתתף אל מול משרד החינוך. למכון אין ולא תהיה כל אחריות בגין כך, לרבות אך לא רק, במקרה בו יוחלט על ידי משרד החינוך שלא לאשר וליתן את הגמול כאמור.

 

הודעה על ביטול הרשמה תעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד (במייל או במסירה ידנית).

 

המכון שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנים, מספר המפגשים, בסגל, במועדי פתיחת הקורס – שעות וימים, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי. שינויים, עדכונים ותוספות יישלחו למשתתפי הקורס במייל בלבד ויחייבו אותם בהתאם מרגע שליחתם. באחריות המשתמש לעדכן את המכון בדבר שינוי פרטים אישיים ו/או חלק מהם ו/או שינוי אמצעי תקשורת לצורך כך.

 

ט.ל.ח

קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש